درباره یسنانت

آشنایی با حیطه فعالیت

این مجموعه از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را با نام “مُدرن وب سایت” آغاز و در سال ۱۳۹۴ نام خود را پس از ثبت شرکت، به “یسنانت” تغییر داد.

پس از ۶ سال فعالیت در فضای دیجیتال، این مجموعه با مدیریت جدید، فعالیت خود را گسترش داده است.