درباره یسنانت

آشنایی با حیطه فعالیت

این مجموعه از سال 1393 فعالیت خود را با نام “مُدرن وب سایت” آغاز و در سال 1394 نام خود را پس از ثبت شرکت، به “یسنانت” تغییر داد.

پس از 6 سال فعالیت در فضای دیجیتال، این مجموعه با مدیریت جدید، فعالیت خود را گسترش داده است.